איך להשיג אושר אמיתי؟


איך להשיג אושר אמיתי؟

האיסלאם משיג את האושר למוסלמים על ידי  אמונות היסוד שלו:-

היסוד הראשון:

האימונה באללה כאלוה יחיד לבדו מובילה לאושר אמיתי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם המאמינים אשר לבם בוטח בזכר אללה. אכן בזכר אללה יבטחו הלבבות" (סורת הרעם:28).

כשידע האדם את גדולתו של אללה יתעלה יבטח לבו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יכלו להכיל את הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים והארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב." (סורת הפרה:255).

 האמונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה שהאדם פונה אליו  בתפילה בעת המצוקה מחזקת את האושר הפנימי שלו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אם ישאלוך עבדי על אודותי, הנה קרוב אני ואיענה לפניית הקוראים אלי. על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי, למען ילכו מישרים" (סורת הפרה:186).

אי האימונה בקיומו של אללה הבורא ישתבח שמו ויתעלה מביאה לאומללות, כיוון שהאדם שאינו מאמין בקיומו של אללה הכל יכול יחיה במאבק נפשי בין הנפש שמאמינה בקיומו של אללה יתעלה לבין שכלו המתנגד לעובדה זו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם נבראו מלא כלום, או אולי הם אשר בראו?" (סורת ההר:35).

האימונה בקיומו של אללה יתעלה צריכה להיות קשורה לאימונה בייחודו של אללה ללא שותף, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " " אללה לא יסלח אם יצרפו לו שותף, אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ. כל המצרף שותף לאללה בודה שקר נפשע עד מאוד." (סורת הנשים:48).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הן לו היו בשמים ובארץ אלים זולת אללה, כי אז היו נשחתים. ישתבח שם אללה, ריבון הכס, ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו." (סורת הנביאים:(22.

אללה יתעלה אינו נזקק לכל אחד מהבריות שלו בעוד שכל הבריאה נזקקה לאללה יתעלה, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש " אללה לא הוליד כל בן ואין כל אלוה עמו. אליו היתה כזאת, כי אז היה כל אלוה הולך לו עם אשר ברא, והיו קמים זה על זה. ישתבח שם אללה ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו." (סורת המאמינים: 91).

היסוד השני:

האימונה במלאכים שהם אחד היצורים של העולם הנסתר שאנו  לא יכולים להכיר אלא ידי השליחים של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו הטיל עליהם מסירת שליחות השמים שמביאה לאושר אמיתי לנביאים, המלאך ג'בריל עליו השלום הוא האחראי על מסירת השליחויות לנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, האמינו באללה ובשליחו ובספר אשר הוריד אל שליחו ממרומים, ובספרים אשר הוריד לפנים. כל הכופר באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו וביום האחרון, מרחיק לתעות" (סורת הנשים:136).

היסוד השלישי

האימונה בספרים אשר הורדו מעם אללה שנחשבים לדרך הברורה בחייו של אדם מאמין שממנה שואב את הצידה הרוחנית שלו כגון המעשים הטובים וקיום המצוות הקשורים לעבודת אללה יתעלה, הציות להורואות אשר הורדו מעם אללה בספרים אלה משיג את היציבות החברתית, הביטחון הנפשי, הכלכלי והפוליטי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עושי הטוב, זכר או נקבה, ובלבם אמונה, ניתן להם חיים טובים. לכל אלה ניתן את שכרם על כל הטוב אשר עשו" (סורת הדבורה:97).

האימונה בספרים של אללה יתעלה מעניקה למאמינים את החיים הטובים בכל התחומים דווקא  בנוגע למעשים הטובים שמהווים את הצידה הרוחנית שמביאה לאושר אמיתי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב "כל המאמין באללה וביום האחרון ועושה את הטוב – לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו" (סורת השולחן:69).

ההוראות האסלאמיות הדריכו את המוסלמים לנחן בתכונות הטובות, דבר שמביא לאושר אמיתי וההתרחקות מהנגעים של האתיאיסטים ואלה שלא יכלו להשיג את היציבות הנפשית והביטחון הרוחני בדת שלהם. חלק מההוראות שאללה יתעלה הטיל על המוסלמי:

1- אהבת אללה יתעלה ושליחו. אהבה זו מהווה  מניע  בשביל המוסלמי לעשות  את הכל ולהקריב את חייו כל עוד מבקש להפיק רצון מלפני אללה. בעולם הזה אנו מוצאים כי האוהב עושה כמיטב יכולתו כדי לזכות בשביעות רצונו של האהוב ומרגיש בשמחה לממש את רצונותיו, זה הוא היחס של בני האדם זה לזה, אז כיצד אוהבים את אללה ישתבח שמו ויתעלה ונביאיו מוחמד עליו בירכה ושלום הטוב ביותר בין כל האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " יש העושים להם מתחרים לצד אללה, ואותם יאהבו כאהוב את אללה. ואולם המאמינים עולים עליהם באהבתם לאללה. לו רק יראו בני העוולה, כאשר יוכלו לראות את העונש, כי הכוח כולו ביד אללה, וכי אללה מעניש קשות" (סורת הפרה:165).

האדם האומלל הוא אשר מעיף את התשוקות הפרטיות שלו על פני הפקת רצון מלפני אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, אם אבותיכם ובניכם ואחיכם ונשיכם וקרובי משפחתכם, והנכסים אשר עשיתם לכם, ועסקאות המסחר אשר תחששו פן לא יצאו לפועל, והמשכנות הנעימים לכם – אם כל אלה אהובים עליכם יותר מאללה ומשליחו ומן המאבק למענו, כי אז המתינו עד אשר יקים אללה את דברו. אללה לא ינחה את קהל המופקרים" (סורת ההצהרה:24).

האהבה והחיבה למען הפקת רצון מלפני אללה יתעלה מביאה את המוסלמי להרגיש באושר ושמחה כיוון שהאינטרסים שלהם יהיו משותפים, אהבה זו מתמשכת לנצח משום שהם חותרים להשיג את רצונו של אללה יתעלה ,  לפיכך, המוסלמי מרגיש את האושר, כי הוא יודע שאחרים אוהבים אותו רק למען אללה  ולא  כדי לנצל אותו למען אינטרסים הקשורים לעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ואשר לאלה אשר ישבו בנחלה לפניהם ואימצו את האמונה, אלה רוחשים אהבה לאשר היגרו אליהם ואינם חשים צורך בלבם לקבל את אשר קיבלו (המהגרים), והם אנשי חיל" (סורת ההגליה:9).

האהבה הזו היא אחד הדברים אשר מגנים על האנשים ביום תחית המתים, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר בחדית' של שבעת מיני אנשים שיהיו בצלו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ביום תחית המתים "  שני אנשים נפגשו ונפרדו על אהבת אללה יתעלה ".

עבודת אללה יתעלה לבדו, היא האושר האמיתי של המוסלמי שטמון בעבודה זו, האיסלאם משחרר את המוסלמים מלהיות שבויים לרצונות שלהם. כאשר המוסלמים הולכים בעקבות ההוראות של אללה יתעלה ונמנעים מהאיסורים שאסר עליהם, הם מרגישים באושר אמיתי כיוון שהתגברו על רצונותם וניצחו את הלחישות של השטן, ההלכה המוסלמית מחייבת את המוסלמים להקדיש את חייהם למען הפקת רצון מלפני אללה יתעלה באופן שאין כל זמן לחשוב על דאגות או הטרדות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספר הנשגב" אמור, תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים."(סורת המקנה:162).

המלאכים, הנביאים והשליחים של אללה מצווים גם לעבוד את אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו אמר בקוראן הקדוש" המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים המקורבים. כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו" (סורת הנשים:172).

כל הבריאה של אללה יתעלה ציוו לעבוד אותו, דבר שמעיד על גדולתו של אללה הבורא הראוי לפולחן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שבעת הרקיעים והארץ וכל שוכניהם מספרים בשבחו. אין יצור אשר לא ישבחו ויהללו, ואולם אתם לא תבינו את דברי תשבחתם. שקול דעת הוא וסולח" (סורת המסע הלילי:44).

מי שמפנה עורף לפולחנו של אללה יתעלה יחיה חיים של סבל ולא ירגיש אושר אמיתי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואולם כל הפונה עורף לתוכחתי, ימצא את מחייתו בדחוק, וביום תחיית המתים נאספהו (מן הקבר) עיוור" (סורת ט.ה:124).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " כל המתעלם מזכרו של הרחמן, נועיד לו שטן כבן לווייתו." (סורת עיטורי הזהב:36).

השטן מוביל את האנשים אך ורק לדרך האומללות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמר (אבליס), כשם שגרמת לי להיות בסוטים, כך אשיאם להשתבח בחטאיהם עלי אדמות ואסטה את כולם כאיש אחד,* אבל לא את עבדיך ברי הלבב אשר בהם" (סורת אלחג'ר:40-39).

האימונה בשליחים

השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר מבלי שליחת השליחים של אללה יתעלה, האימאם בן אלקים אומר בספרו "זאד אלמעאד"  אי אפשר להשיג את התרופה שתרפא את הלב אלא על ידי השליחים של אללה יתעלה עליהם השולם, ישור הלבבות נובע מהשאיפה לעשות את הטוב וההימנעות מאיסורים שהאדם אינו יכול לדעת אלא על ידי ההדרכה של אללה יתעלה שהוריד על השלחים.

היסוד החמישי: האימונה ביום הדין

כאשר האדם המוסלמי מאמין בתחיית המתים ביום הדין וכי אללה יתעלה יחשב את האנשים על המעשים שלהם, אז יירגע את לבו משום שבטח כי יחזיר את הזכיות שלו אשר נשללו ממנו בעולם הזה אלא שהתגמול בעולם הבא לא יהיה על ידי כספים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האם אתם יודעם מי הוא פושט הרגל ? הם אמרו, "הוא האדם שאין לו כסף" הנביא מוחמד עליו השלום השיב "פושט הרגל הוא זה שיבוא ביום הדין עם מעשים גדולים כתפילות, צום וצדקה בעודו נזף, הכה, והרג  באנשים אשר יקחו מהמעשים הטובים שלו עד שיסתיימו ולאחר מכן לוקח מחטאיהם וייכנס לאש גיהנום" (מסופר על ידי מוסלמי).

הצדק של אללה ישתבח שמו ויתעלה לא בקרב האנשים בלבד, אלא גם בקרב בעלי החיים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הזכיויות יינתנו לבעליהם אפילו הזכות של הכבשה ללא קרנים שנגנחה על ידי כבשה אחרת בעלת קרנים" (מסופר על ידי בן חבאן).

כשאדם מאמין ביום האחרון, אז הוא לא יצטער על התענוגות של העולם הזה  משום שהאמין שיהנה מתענוגות שלא עלו על דעתו בגן עדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" לא ידע איש איזו קורת רוח צפונה להם כגמול על פועלם" (סורת ההשתחויה:17).

האדם המוסלמי מקבל את האסונות והצרות בסבלנות ואורך רוח, בידיעה שזה גזרת גורלו של אללה יתעלה וכי ישכח את כל הכאבים ברגע שייכנס לגן עדן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "  האדם העשיר ביותר בעולם הזה יובא ביום הדין ויטובל באש גיהינום ולאחר מכן מוציאים אותו ושואלים : הוי בן אדם האם ראית טוב בחיים שלך? הוא אומר: לא, בעוד שיובא באדם האומלל ביותר בעולם הזה ויטובל בגן עדן ולאחר מכן מוצאים אותו ושאולים: האם חווית רע וקשיים בחיים שלך?, הוא אמר: לא, אני נשבע באללה  מעולם לא חוויתי אומללות בחיי" (מסופר על ידי מוסלם).

היסוד השישי: האימונה בגזירת גורלו של אללה

משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא להאמין בגזירות גורלו של אללה ולהיות מרוצה מהן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יפקוד אסון את הארץ או אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם נחוללו. אין קל מזה לאללה.* לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם. אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים" (סורת הברזל:23-22).

אימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מובילה לתחושת אושר ושלווה נפשית , הנביא עליו השלום אמר: המאמין החזק טוב, ויותר קרוב אל אללה מהמאין החלש. בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו. (מסופר על ידי מוסלם).

האדם הומסלמי אינו מתייאש על הזדמניות שהוחמצו לו, אם אדם הרהר לרגע במחלות הרבות המתפשטות בקרב האנשים בימים אלה, אז ימצא שרוב המחלות האלה באות כתוצאה של הצער והיגון הנובעים מהחמצת הזמנות וחוסר אימון בגזירת גורלו של אללה יתעלה שעוזרת לאדם להתגבר על הצער והיגון ודוחפת את האדם לשאיפה לעתיד.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s